Tilsyn med riksveginfrastrukturen

Vegtilsynet er Samferdselsdepartementet si fageining som skal kontrollere og føre tilsyn med at krav om tryggleik knytt til riksveginfrastrukturen er teke i vare av Statens vegvesen og Nye Veier AS. Vegtilsynet skal vere bygd opp som eit risikobasert systemtilsyn. Tilsynsrapportar og utgreiingar finn du i lenka under

Gå til tilsynsrapporter

Aktuelt

Inspeksjon av rekkverk i Hedmark og Telemark

26. september 2019

I to tilsynssaker mot Statens vegvesen, vegavdelingane Hedmark og Telemark, har Vegtilsynet inspisert rekkverk langs riksvegane.

Brudd på kravene til sikring av arbeidsområder

10. mai 2019

Nye veier AS ivaretar ikke trafikksikkerheten i arbeidsområdene i E6 Innlandet godt nok, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

Farlige feil på rekkverk

12. mars 2019

På grunnlag av inspeksjonsfunn av manglende rekkverksbolter på flere riksveger, åpnet Vegtilsynet tilsynssak mot Vegdirektoratet.

Undersøking av tilstand på gang- og sykkelvegar i Rogaland og Østfold

26. september 2019

Vegtilsynet har ført tilsyn med Statens vegvesen, der målet var å undersøke om tilstanden på gang- og sykkelvegar er i samsvar med krav.