Siste tilsynsrapporter

2020-09

Tilstand på vegdekke og drenering, område nord

Statens vegvesen

2020-02

System for drift av veg

Denne rapporten er basert på tilsyn med Nye Veier AS. Tilsynssaka omhandlar delar av tilsynspart sitt styringssystem for drift av veg.

Nye veier AS

2020-03

Sikkerhetskontrollørens oppgaver - Tunnelsikkerhet

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynssaken omhandler sikkerhetskontrollørens oppgaver og ansvar for tunneler.

Statens vegvesen

2019-31

Inspeksjon av sykkelruter

Vegtilsynet ville undersøke om Statens vegvesen har og bruker et system for inspeksjon av sykkelruter.

Statens vegvesen

2020-01

Drift og vedlikehald av ventilasjonsanlegg i tunnelar

Målet med tilsynet har vore å undersøka om Statens vegvesen driftar og vedlikeheld ventilasjonsanlegg i tunnel i samsvar med krav.

Statens vegvesen

2019-29

Tilstand på gang- og sykkelveg

Vegtilsynet ville undersøke om Statens vegvesen sikrar at tilstanden på gang- og sykkelvegar er i samsvar med krav. Tilsynet vart gjennomført i Ringerike

Statens vegvesen

Oppfølging av tilsyn

Sorter tilsynssaker med åpne eller lukkede avvik

arrow_forward

Tilsynstema 2020

Læring etter alvorlige ulykker

Ivareta beredskap

Behandle avvik og unngå alvorlige hendelser

Ulykkesstatistikk

Antall hardt skadde og drepte i trafikken

Statistics for accidents on Norwegian roads and it's prediction 2024 2030 Nasjonalt mål om maksimalt 500 drepte og hardt skadde innen 2024 Nasjonalt mål om maksimalt 350 drepte og hardt skadde innen 2030