Aktuelt

Inspeksjon av rekkverk i Hedmark og Telemark

26. september 2019

I to tilsynssaker mot Statens vegvesen, vegavdelingane Hedmark og Telemark, har Vegtilsynet inspisert rekkverk langs riksvegane.

Brudd på kravene til sikring fire arbeidsområder

12. november 2019

Vegtilsynet har undersøkt om Statens vegvesen ivaretar sikkerheten for trafikanter i arbeidsområdene sine.

Brudd på kravene til sikring av arbeidsområder

10. mai 2019

Nye veier AS ivaretar ikke trafikksikkerheten i arbeidsområdene i E6 Innlandet godt nok, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

Farlige feil på rekkverk

12. mars 2019

På grunnlag av inspeksjonsfunn av manglende rekkverksbolter på flere riksveger, åpnet Vegtilsynet tilsynssak mot Vegdirektoratet.

Undersøking av tilstand på gang- og sykkelvegar i Rogaland og Østfold

24. oktober 2019

Vegtilsynet har ført tilsyn med Statens vegvesen, der målet var å undersøke om tilstanden på gang- og sykkelvegar er i samsvar med krav.

Undersøkelse av sikkerheten i tre tunneler i Region øst

30. januar 2019

Vegtilsynet inspiserte Frogntunnelen, Øyertunnelen og Røstetunnelen som ledd i tre tilsynssaker mot Statens vegvesen, Region øst. Det ble funnet avvik i alle tunnelene.

Utbedring av avvik i Skjåholmentunnelen

26. september 2019

Vegtilsynet ville undersøke om avvik fra den periodiske inspeksjonen av Skjåholmentunnelen er fulgt og utbedret, slik at tunnelen oppfyller krav til sikkerhet.

Nye Veier og klimatilpasning i planleggingsfasen

19. desember 2018

Vegtilsynet har undersøkt om Nye Veier AS etterlever krav til klimatilpasning når vegprosjekter planlegges.

Tilsyn med skredsikrings- og skredvernstiltak i fire driftskontraktar i Region vest

16. november 2018

Manglande etterleving av krav til inspeksjon og dokumentasjon av skredsikrings- og skredvernstiltak var gjennomgåande då Vegtilsynet førte tilsyn med fire driftskontraktar i Region vest.

Utbedring av avvik i Røviktunnelen

26. september 2019

Vegtilsynet ville undersøke om avvik fra den periodiske inspeksjonen av Rørviktunnelen er fulgt og utbedret, slik at tunnelen oppfyller krav til sikkerhet.