Ingen avvik i oppfølging av vinterdrift på gang- og sykkelveger i Region øst

Gang- og sykkelveg på Hamar

Vegtilsynet fant ingen avvik da man undersøkte Statens vegvesen, Region øst sin oppfølging av drift på gang- og sykkelveger.

Vegtilsynet ønsket å undersøke om vegavdeling Hedmark, følger opp at vinterdrift av gang- og sykkelnettet gjennomføres i samsvar med krav, og om vegavdelingen følger opp at entreprenørenes personell har nødvendig kompetanse i vinterdrift.

Tilsynssaken viste at oppfølgingen at vinterdriften av gang- og sykkelvegnettet i all hovedsak gjennomføres i samsvar med kravene satt i den enkelte driftskontrakten, men med noen tilpasninger. Vegavdelingen sikrer at entreprenørene gjennomfører teoretisk og praktisk opplæring i vinterdrift, og at personellet gjennomfører og består kompetansetest. Oppfølging av driftskontrakter gjennom stikkprøvekontroller og generelle inspeksjoner på gang- og sykkelveger har bedret seg.

Tilsynssaken omfattet følgende driftskontrakter:

0401 Nordre Hedemarken 2017–2022

0402 Sør-Østerdal 2014–2019

0404 Søndre Hedemarken 2015–2020

0407 Kongsvinger 2017–2021

 Vegtilsynet fant at:

  • entreprenøren legger fram en vinterplan som viser hvordan tilstandskravene til gang- og sykkelveger skal ivaretas for hver vintersesong
  • entreprenøren gjennomfører vintermøte hver høst før vinterberedskapsperioden starter
  • entreprenøren rapporterer forhold som ikke er i samsvar med kravene i driftskontrakten inn i Statens vegvesens standardsystem for dokumentasjon (ELRAPP), men at byggherren aksepterer at dette ikke alltid rapporteres på de skjema kontrakten setter krav om
  • byggherren gjennomfører stikkprøvekontroll for å kontrollere at tilstanden på gang- og sykkelveger er i samsvar med kontraktens krav
  • byggherren følger opp behandling av avvik og mangler fra krav i driftskontrakten
  • vegavdeling Hedmark følger opp at entreprenørens personell, som utfører vinterdrift, har den kompetansen det er satt krav om i kontrakten.

 Det ble ikke avdekket avvik eller gjort observasjoner saken.

Nr. Navn Tema Tilsynspart
2018-06 Vinterdrift av gang- og sykkelveger Drift Statens vegvesen, Region øst