Klimatilpasning i vegprosjekter, Region nord

I en serie tilsynssaker undersøker Vegtilsynet om Statens vegvesen følger krav til klimatilpasning ved planlegging av vegprosjekter. For Region nord er situasjonen tilfredstillende viser ny rapport fra Vegtilsynet.

Målet med tilsynet var å undersøke om ledelsen i Region nord sikrer at krav til klimatilpasning blir fulgt i planlegging av vegprosjekter, og i hvilken grad regionen vurderer virkningene av klimaendringer når vegprosjekter planlegges.

Bakgrunnen for tilsynssaken var blant annet overordnede nasjonale målsettinger formulert i både Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren og Nasjonal transportplan om at virksomhetene skal ta høyde for klimaendringer i planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av veginfrastrukturen.

Undersøkelsen omfattet ti vegprosjekter i Region nord:


E6, Hestbrinken – Borkamo
E6, Olsborg – Heia (delstrekning 2)
E6/E10, Stormyra – Bjerkvik
E8, Riksgrensen – Skibotn (del 1)
E8, Riksgrensen – Skibotn (del 2)
E10/Rv 85, Håloglandsveien (parsell 2)
E69, Skarvbergtunnelen
Rv93, Salkobekken – Karibakken
Rv94, Skaidi – Hammerfest (parsell 6)
Rv94, Skaidi – Hammerfest (parsell 9)

Samlet sett viste tilsynssaken at ledelsen i stor grad sikrer at overordnede styrende dokumenter følges, og at de undersøkte prosjektene i stor grad har vurdert virkningene av klimaendringer i arbeidet med reguleringsplaner.

Vegtilsynet avdekket tre avvik i saken, og det ble gjort to observasjoner. Vegtilsynet fant at regionen:

ikke har utarbeidet kontrollplan i reguleringsplanfasen i samsvar med krav
ikke har valgt klimafaktor i alle de undersøkte vegprosjektene
beregner klimafaktorer ulikt for små avrenningsfelt i de undersøkte vegprosjektene
ikke sikrer at risiko- og sårbarhetsanalysen i alle de undersøkte vegprosjektene vurderer virkningen av klimaendringer
benytter ulik metodikk ved gjennomføring av ROS-analysene i de undersøkte vegprosjektene.

Nr. Navn Tema Tilsynspart
2018-02 Klimatilpasning i vegprosjekter, Region nord Planlegging Statens vegvesen, Region nord