Nye Veier og klimatilpasning i planleggingsfasen

Vegtilsynet har undersøkt om Nye Veier AS etterlever krav til klimatilpasning når vegprosjekter planlegges.

Vegtilsynet har undersøkt reguleringsplanprosjektene E6 Kvål – Melhus sentrum og E39 Kristiansand vest – Søgne øst, og ville finne ut i hvilken grad utbyggingsområdene vurderer virkningene av klimaendringer når vegprosjekter planlegges. Vegtilsynet ville også undersøke om utbyggingsområdene bruker Nye Veier sitt styringssystem når de utarbeider reguleringsplaner, og om selskapet har et tilstrekkelig styringssystem for å utarbeide reguleringsplaner. 

Samlet sett viste tilsynssaken at Nye Veier AS, utbyggingsområde E6 Trøndelag og E39 Sørvest, aktivt bruker styringssystemet, og at de undersøkte prosjektene har vurdert virkningene av klimaendringer i arbeidet med reguleringsplaner.

Samtidig er Vegtilsynets vurdering at styringssystemet for planlegging ikke framstår som tilstrekkelig for å være trygg på at Nye Veier AS gjennomfører prosessen riktig, og likt i alle utbyggingsområdene. Vegtilsynet mener Nye Veier AS bør vurdere endringer i denne prosessen.

Nr. Navn Tema Tilsynspart
2018-16 Klimatilpasning i planfasen. Nye Veier AS Planlegging Nye Veier AS