Til hovedinnhold
26. september 2019

Utbedring av avvik i Røviktunnelen

Røviktunnelen. Foto Grete Livik, Statens vegvesen

Vegtilsynet ville undersøke om avvik fra den periodiske inspeksjonen av Rørviktunnelen er fulgt og utbedret, slik at tunnelen oppfyller krav til sikkerhet.

Vegtilsynet har gjennomført tilsyn med Statens vegvesen, Region nord sin etterlevelse av krav til sikkerhet i tunneler. 

Tilsynet er gjennomført i Røviktunnelen som ligger i Fauske kommune i Nordland fylke. Tunnelen ligger på riksveg 80 og er 2030 meter lang. Den ble åpnet 30. august 2011 og det ble gjennomført periodisk inspeksjon første gang i august 2016. 

Tilsynssaken er gjennomført som en dokumentgjennomgang og er en undersøkelse av Region nord sin oppfølging av funn som Vegdirektoratets inspeksjonsenhet gjorde ved den periodiske inspeksjonen av Røviktunnelen i 2016.  

Periodiske inspeksjoner skal gjennomføres for å påse at tunneler er i samsvar med krav fastsatt i tunnelsikkerhetsforskriften. Det er lagt til grunn at funn etter en inspeksjon med formål å vurdere om sikkerhetskrav er oppfylt, i utgangspunktet skal være lukket når Vegtilsynet åpnet sak: over to år etter inspeksjonen.


Vegtilsynets vurdering

Vegtilsynet vurderer utfra tilgjengelig dokumentasjon at Røviktunnelen fortsatt har flere avvik og svakheter som ikke er følgt opp og utbedret etter inspeksjonen i august 2016. Tre av avvikene som Vegdirektoratets inspeksjonsenhet har vurdert som «akutt hastesak» er det ikke gjort noe med.

Dette mener Vegtilsynet er altfor lang saksgang når avvikene er av en kategori som det haster med å utbedre. Det er ikke utarbeidet en tiltaksplan for behandling av disse, og det kan derfor virke som det er lite systematisk oppfølging av kjente avvik og svakheter i tunnelen.

Beredskapsplanen og innsatskortet er ikke er oppdatert. Beredskapsplanen er ikke oppdatert med ny tunnelforvalter, og endringene i slokkevannforsyningen er ikke nevnt.

Les rapporten her