Til hovedinnhold
26. september 2019

Utbedring av avvik i Skjåholmentunnelen

Fra Skjåholmentunnelen i Kvalsund kommune

Vegtilsynet ville undersøke om avvik fra den periodiske inspeksjonen av Skjåholmentunnelen er fulgt og utbedret, slik at tunnelen oppfyller krav til sikkerhet.

Vegtilsynet har gjennomført tilsyn med Statens vegvesen, Region nord sin etterlevelse av krav til sikkerhet i tunneler. 

Tilsynet er gjennomført i Skjåholmentunnelen som ligger i Kvalsund kommune i Finnmark fylke. Tunnelen ligger på riksveg 94 og er 689 meter lang. Den ble åpnet i 2012 og det ble gjennomført periodisk inspeksjon av tunnelen i 2017. 

Tilsynssaken er gjennomført som en dokumentgjennomgang, og er en undersøkelse av Region nord sin oppfølging av funn som Vegdirektoratets inspeksjonsenhet gjorde ved den periodiske inspeksjonen av Skjåholmentunnelen i november 2017. 

Periodiske inspeksjoner skal gjennomføres for å påse at tunneler er i samsvar med krav fastsatt i tunnelsikkerhetsforskriften. Det er lagt til grunn at funn etter en inspeksjon med formål å vurdere om sikkerhetskrav er oppfylt, i utgangspunktet skal være lukket når Vegtilsynet åpnet sak: ett år etter inspeksjonen.


Vegtilsynets vurdering

Vegtilsynet mener det er svært uheldig at det går ett år og tre måneder før rapporten etter de periodiske inspeksjonene blir sendt fra Vegdirektoratets inspeksjonsenhet til regionen. Spesielt alvorlig blir det når inspeksjonsenheten selv, i følgebrevet til rapporten, gjør oppmerksom på at noen av punktene som er kommet opp, vurderes som så sikkerhetskritisk at tiltak må iverksettes umiddelbart. Tunnelforvalter var imidlertid involvert i den periodiske inspeksjonen, så enkelte av funnene var kjent. 

Regionen har i etterkant av inspeksjonen utbedret noen av feilene i tunnelen, men det er fortsatt mange avvik og svakheter som ikke er gjort noe med. Syv av avvikene som Vegdirektoratets inspeksjonsenhet har vurdert som «akutt hastesak» er det ikke gjort noe med.