Tildelingsbrev til Vegtilsynet 2020

Tildelingsbrevet er Samferdselsdepartementets oppfølging av Stortingets budsjettvedtak, og stiller bevilgningen til rådighet for Vegtilsynet.

Tildelingsbrevet trekker opp mål, prioriteringer og krav for virksomheten.

Tildelingsbrev 2020