Lover, forskrifter og handbøker

Dei mest sentrale lovene for veginfrastrukturen er veglova, vegtrafikklova og plan- og bygningslova. Med heimel i desse lovene er det fastsett ei rekkje forskrifter. Vidare har Vegdirektoratet, med heimel i veglova og vegtrafikklova med tilhøyrande forskrifter eller instruks frå Vegdirektøren, utarbeidd ei rekkje normalar og retningsliner som gjeld ved planlegging, bygging, vedlikehald og drift av riksvegar. Desse normalane og retningslinene er i stor grad dekka opp i handbøker utgitt av Vegdirektoratet. Handbokhierarkiet omfattar òg rettleiarar, som er hjelpedokument som understøtter normalene og retningslinjene.

Lenkjer til dei mest aktuelle lovene, forskriftene og handbøkene relatert til veginfrastrukturen:

Veglova
http://www.lovdata.no/all/hl-19630621-023.html

Vegtrafikkloven
http://www.lovdata.no/all/hl-19650618-004.html

Plan- og bygningsloven
http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html

Vegsikkerhetsforskriften (Gjeld berre for vegar i det transeuropeiske vegnettet i Norge)
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111028-1053.html

Tunnelsikkerhetsforskrift (Gjeld berre for tunnelar med lengde over 500 meter på det transeuropeiske vegnettet i Norge og på andre riksvegar)
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20070515-0517.html

Forskrift om anlegg av offentlig veg
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-20070329-0363.html

Handbøker utgitt av Statens vegvesen
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker