Tilsyn

Riksveg 7, Ringerike

Vegtilsynet skal føre tilsyn med at eier av riksvegene, Statens vegvesen og Nye Veier AS, har tilstrekkelige og effektive styringssystem som sikrer at krav til trafikksikkerhet blir fulgt.

Risiko- og vesentlighetsvurdering
Arbeidsoppgavene til Statens vegvesen på vegene er blant annet beskrevet i instruks og tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet. Veldig kort kan en si at arbeidsoppgavene er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde vegnettet. Overordnede dokumenter skisserer de hovedutfordringene Statens vegvesen står overfor når det gjelder sikkerhetsaspektet ved disse oppgavene. Disse er utgangspunktet for risiko- og vesentlighetsvurderingen, som igjen er grunnlag for utforming av Vegtilsynets tilsynsprogram. Med overordnede dokumenter menes:

Nasjonal transportplan
Instruks for Statens vegvesen
Tildelingsbrev for Statens vegvesen
Statens vegvesens handlingsprogram 
Nasjonal plan for trafikksikkerhet 


Utarbeiding av tilsynsprogram
Det årlige tilsynsprogrammet vil utformes på grunnlag av risiko- og vesentlighetsvurderingen. Temaanalyser av trafikkulykker, rapporter fra SHT, forskning og utredning på området, vil også peke på problemområder og utfordringer på riksvegnettet.

Utfordringer og problemområdet som skisseres der, vil gjennomgås av vegfaglig, juridisk og tilsynsmetodisk kompetanse for ytterligere å spisse områdene for tilsyn og gjøre foranalyser av mulige tilsynssaker.

Vegtilsynets tilsynserfaring vil således også spille inn når tilsynsprogrammet skal utformes. I tillegg kan Vegtilsynet få informasjon om områder der det er rapportert mange hendelser, feil eller der annen informasjon tilsier at regelverket ikke følges.

For å utøve mest mulig effektivt tilsyn, prioriteres områder med høy risiko for svikt, og der konsekvensen for svikt kan være alvorlige.