Til hovedinnhold

Tilsyn

Inspeksjon Vegtilsynet bil-.jpg


Vegtilsynet skal føre tilsyn med at Statens vegvesen og Nye Veier AS, har tilstrekkelige og effektive styringssystem som sikrer at krav til trafikksikkerhet blir fulgt.


Risikobasert tilsynsprogram

Vegtilsynet er bygd opp som et risikobasert systemtilsyn. Det vil si at Vegtilsynet skal prioritere tilsynsvirksomheten mot de områdene der risikoen for svikt i systemet og konsekvens i form av ulykker er størst.

I tilsynsarbeidet vårt definerer vi risiko som resultatet av sannsynligheten for, og konsekvensene av et brudd på regelverket, samt usikkerheten knyttet til det. Usikkerhet uttrykkes ved gapet mellom krav og faktisk tilstand på veg, samt ved gapet mellom krav og utførelse av aktiviteter og arbeidsoppgaver.

Som et ledd i å utarbeide et risikobasert tilsynsprogram gjennomfører vi en risiko- og vesentlighetsvurdering. Formålet er å kartlegge de hovedutfordringene Statens vegvesen og Nye Veier har det gjelder å ivareta sikkerhet i veginfrastrukturen, slik at tilsynsprogrammet kan utformes i tråd med disse.

Ulykkesstatistikk, granskningsrapporter, tidligere tilsyn, revisjoner samt relevant forskning og utredninger, utgjør grunnlaget for å identifisere arbeidsområder der det kan foreligge avvik som bør følges opp gjennom tilsyn. Nasjonal transportplan, utredninger, nye krav, mm., utgjør grunnlaget for å identifisere nye områder der det kan være risiko for svikt i arbeidet.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen danner derfor grunnlaget for identifisering av de tilsynssakene som vurderes nærmere.

De årlige tilsynsprogrammene vil omfatte de tilsynssakene som i størst grad vurderes å bidra til at Statens vegvesen og Nye Veier ivaretar sitt ansvar for kvalitet og sikkerhet på vegene.