Innspill til tilsynsprogram

Vegtilsynet tar imot innspill til tilsynsprogrammet på e-post: post@vegtilsynet.com.

Innspillet vil bli besvart innen to uker, og vil inneholde en redegjørelse for hvordan det relaterer seg til Vegtilsynets tilsynsprogram, og om innspillet kan bli fulgt opp av Vegtilsynet i fremtiden.

Innspillet kan gjerne være en konkret varsling av trafikkfarlige forhold. Vegtilsynets oppgave vil likevel være å se på problemstillingen i et mer overordnet perspektiv, og undersøke om slike sikkerhetsproblemer kan ha sin årsak i organisatoriske forhold hos Statens vegvesen. Vegtilsynet gir tilrådninger om å bedre prosedyrer og praksis som skal sikre kvalitet og hos vegeier, og dermed gi større sikkerhet for trafikantene. En tilrådning om å utbedre en enkelt strekning eller et punkt vil ikke beskytte mot gjentakelse. Derfor er Vegtilsynet opptatt av å undersøke hvorfor feil oppstår. 

Legg merke til at Vegtilsynet kun fører tilsyn med eier av riksvegene, og altså ikke med eier av fylkesveg eller kommunale veger.