Tilsynsrapporter

Nr.
Navn
Tema
Tilsynspart
2020-09
Tilstand på vegdekke og drenering, område nord
Statens vegvesen
arrow_forward
2020-02
System for drift av veg
Drift og vedlikehold
Nye veier AS
arrow_forward
2020-03
Sikkerhetskontrollørens oppgaver - Tunnelsikkerhet
Tunnelsikkerhet
Statens vegvesen
arrow_forward
2020-01
Drift og vedlikehald av ventilasjonsanlegg i tunnelar
Tunnelsikkerhet
Statens vegvesen
arrow_forward
2019-31
Inspeksjon av sykkelruter
Gang- og sykkelveger
Statens vegvesen
arrow_forward
2019-30
Tilstand på gang- og sykkelveg
Gang- og sykkelveger
Statens vegvesen
arrow_forward
2019-29
Tilstand på gang- og sykkelveg
Gang- og sykkelveger
Statens vegvesen
arrow_forward
2019-24
Oppfølging av funn avdekka gjennom sykkelveginspeksjonar
Gang- og sykkelveger
Statens vegvesen
arrow_forward
2019-12
Oppfølging av funn avdekka gjennom sykkelveginspeksjonar
Gang- og sykkelveger
Statens vegvesen
arrow_forward
2019-26
Utbedring av avvik i Nipetunnelen
Tunnelsikkerhet
Statens vegvesen
arrow_forward
2019-25
Utbedring av avvik i Tuftåstunnelen
Tunnelsikkerhet
Statens vegvesen
arrow_forward
2019-19
Sikring av arbeidsområder
Arbeidsvarsling
Statens vegvesen
arrow_forward
2019-23
System for å sikre rekkverkskompetanse
Drift og vedlikehold, Rekkverk og sideterreng
Statens vegvesen
arrow_forward
2019-22
Etterlevelse av forordning (EU) nr. 886/2013. NRK
EU-forordning 886/2013
NRK
arrow_forward
2019-21
Etterlevelse av forordning (EU) nr. 886/2013
EU-forordning 886/2013
Statens vegvesen
arrow_forward
2019-20
Tilstand på gang- og sykkelveg
Gang- og sykkelveger
Statens vegvesen
arrow_forward
2019-18
Tilstand på gang- og sykkelveg
Gang- og sykkelveger
Statens vegvesen
arrow_forward
2019-16
Inspeksjon av rekkverk. Vegavdeling Telemark
Drift og vedlikehold, Rekkverk og sideterreng
Statens vegvesen
arrow_forward
2019-14
Inspeksjon av rekkverk. Vegavdeling Hedmark
Drift og vedlikehold, Rekkverk og sideterreng
Statens vegvesen
arrow_forward
2019-09
Utbedring av avvik i Skjåholmentunnelen
Tunnelsikkerhet
Statens vegvesen
arrow_forward
2019-08
Trafikksikkerhetsrevisjoner av rekkverk og sideterreng
Rekkverk og sideterreng
Nye veier AS
arrow_forward
2019-03
Utbedring av avvik i Røviktunnelen
Tunnelsikkerhet
Statens vegvesen
arrow_forward
2019-02
Sikring av arbeidsområder
Arbeidsvarsling
Nye veier AS
arrow_forward
2019-01
Oppfølging av funn avdekket gjennom sykkelveginspeksjoner. Region sør
Gang- og sykkelveger
Statens vegvesen
arrow_forward
2018-19
System for oppfølging av avvik på rekkverk
Generell sikkerhetsstyring, Rekkverk og sideterreng
Statens vegvesen
arrow_forward
2018-18
Beredskap i Øyertunnelen
Tunnelsikkerhet, Beredskap
Statens vegvesen
arrow_forward
2018-17
Beredskap i Røstetunnelen
Tunnelsikkerhet, Beredskap
Statens vegvesen
arrow_forward
2018-16
Klimatilpasning i planfasen
Planlegging, Klima
Nye veier AS
arrow_forward
2018-15
Oppfølging av funn avdekket gjennom sykkelveginspeksjoner
Gang- og sykkelveger
Statens vegvesen
arrow_forward
2018-14
Beredskap i Frogntunnelen
Tunnelsikkerhet, Beredskap
Statens vegvesen
arrow_forward
2018-13
Klimatilpasning i planfasen. Region vest
Planlegging, Klima
Statens vegvesen
arrow_forward
2018-12
Klimatilpassing i driftsfasen. Vegseksjon Fjordane
Drift og vedlikehold, Klima
Statens vegvesen
arrow_forward
2018-12
Klimatilpassing i driftsfasen. Vegseksjon Haugesund
Drift og vedlikehold, Klima
Statens vegvesen
arrow_forward
2018-12
Klimatilpassing i driftsfasen. Vegseksjon Voss og Hardanger
Drift og vedlikehold, Klima
Statens vegvesen
arrow_forward
2018-11
Etterlevelse av EU-forordning 886/2013.NRK
EU-forordning 886/2013
NRK
arrow_forward
2018-10
Etterlevelse av EU-forordning 886/2013. Vegdirektoratet
EU-forordning 886/2013
Statens vegvesen
arrow_forward
2018-09
Etterlevelse av EU-forordning 962/2015
EU-forordning 962/2015
Statens vegvesen
arrow_forward
2018-08
Sikkerheit i tunnelar som ikkje er oppgraderte. Periodiske inspeksjonar
Tunnelsikkerhet
Statens vegvesen
arrow_forward
2018-07
Klimatilpassing i driftsfasen, Region nord
Drift og vedlikehold, Klima
Statens vegvesen
arrow_forward
2018-06
Vinterdrift av gang- og sykkelveger
Gang- og sykkelveger, Drift og vedlikehold
Statens vegvesen
arrow_forward
2018-05
Klimatilpassing i driftsfasen - skred
Drift og vedlikehold, Klima
Statens vegvesen
arrow_forward
2018-04
Beredskapsplanlegging for vêrutsette strekningar
Beredskap
Statens vegvesen
arrow_forward
2018-03
Klimatilpasning i vegprosjekter. Region midt
Klima, Planlegging
Statens vegvesen
arrow_forward
2018-02
Klimatilpasning i vegprosjekter. Region nord
Klima, Planlegging
Statens vegvesen
arrow_forward
2018-01
Krav til bruk av ledebil ved tunnelarbeid
Tunnelsikkerhet
Statens vegvesen
arrow_forward
2018
Klimatilpasning på riksveg 2018
Klima
Statens vegvesen
arrow_forward
2017-12
Trafikksikkerhet ved arbeid i tunneler
Tunnelsikkerhet
Statens vegvesen
arrow_forward
2017-11
Teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekter
Utbygging
Nye veier AS
arrow_forward
2017-10
Etterlevelse av EU-forordning 886/2013. 2017
EU-forordning 886/2013
NRK
arrow_forward
2017-09
Klimatilpasning i vegprosjekter. Region øst
Klima, Utbygging
Statens vegvesen
arrow_forward
2017-08
Trafikkberedskap på omkjøringsruter
Beredskap
Statens vegvesen
arrow_forward
2017-07
Etterlevelse av generell trafikksikkerhets­informasjon etter kommisjonsdelegert forordning 886/2013
EU-forordning 886/2013
Statens vegvesen
arrow_forward
2017-06
Kontroll og oppfølging av arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling
Statens vegvesen
arrow_forward
2017-05
Trafikksikkerhetsrevisjon i samsvar med vegsikkerhetsforskriften
Generell sikkerhetsstyring
Statens vegvesen
arrow_forward
2017-04
Trafikksikkerhetsrevisjon i samsvar med vegsikkerhetsforskriften. Region øst
Generell sikkerhetsstyring
Statens vegvesen
arrow_forward
2017-03
Trafikksikkerhetsrevisjon i samsvar med vegsikkerhetsforskriften. Region midt
Generell sikkerhetsstyring
Statens vegvesen
arrow_forward
2017-02
Inspeksjon av bruer
Bruforvaltning
Statens vegvesen
arrow_forward
2017-01
Inspeksjoner som grunnlag for drift og vedlikehold
Drift og vedlikehold
Statens vegvesen
arrow_forward
2016-10
Styringssystem for sikker veg
Generell sikkerhetsstyring
Nye veier AS
arrow_forward
2016-09
Samordning av vedlikehaldstiltak
Drift og vedlikehold
Statens vegvesen
arrow_forward
2016-08
Beredskapsplanar for vêrutsette strekningar
Beredskap
Statens vegvesen
arrow_forward
2016-07
Etterlevelse av generell trafikksikkerhetsinformasjon etter kommisjonsdelegert forordning 886/2013 (ITS)
EU-forordning 886/2013
Statens vegvesen
arrow_forward
2016-06
Vegdirektoratets behandling av fravik fra krav i normaler
Generell sikkerhetsstyring
Statens vegvesen
arrow_forward
2016-05
Måloppnåelse og oppfølging av styringsinformasjon for driftskontrakter
Drift og vedlikehold
Statens vegvesen
arrow_forward
2016-04
Oppfølging av arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling
Statens vegvesen
arrow_forward
2016-03
Inspeksjon av bruer
Bruforvaltning
Statens vegvesen
arrow_forward
2016-01
Teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekt
Utbygging
Statens vegvesen
arrow_forward
2015-06
Oppfølging av driftskontraktar
Drift og vedlikehold
Statens vegvesen
arrow_forward
2015-05
Risikoanalyse av vegtunnelar
Tunnelsikkerhet
Statens vegvesen
arrow_forward
2015-04
Trafikksikkerheitsrevisjon i samsvar med vegsikkerheitsforskrifta
Generell sikkerhetsstyring
Statens vegvesen
arrow_forward
2015-03
Trafikkberedskap – planlegging og etablering av omkjøringsruter
Beredskap
Statens vegvesen
arrow_forward
2015-02
Teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekt. RØ
Utbygging
Statens vegvesen
arrow_forward
2015-01
Trafikkberedskap – planlegging av omkøyringsruter
Beredskap
Statens vegvesen
arrow_forward
2014-04
Avviks- og fråviksbehandling i reguleringsplanfasen
Planlegging, Generell sikkerhetsstyring
Statens vegvesen
arrow_forward
2014-03
Arbeidsvarsling – varsling og sikring av arbeid på og ved veg
Arbeidsvarsling
Statens vegvesen
arrow_forward
2014-02
Styring og oppfølging av driftskontraktar
Drift og vedlikehold
Statens vegvesen
arrow_forward
2013-04
Håndtering av sikkerhetskritiske forhold i forbindelse med vegdekkeprosjekter
Drift og vedlikehold
Statens vegvesen
arrow_forward
2014-01
Implementering av vegsikkerheitsforskrifta og tunnelsikkerheitsforskrifta
Generell sikkerhetsstyring
Statens vegvesen
arrow_forward
2013-05
Handtering av risiko for vêrrelaterte hendingar i veginfrastrukturen ved planlegging av vegprosjekt
Planlegging, Klima
Statens vegvesen
arrow_forward
2013-03
Ivaretaking av mjuke trafikantar i reguleringsplanfasen
Planlegging, Myke trafikanter
Statens vegvesen
arrow_forward
2013-02
Oppfølging av driftskontraktar for vinterdrift
Drift og vedlikehold
Statens vegvesen
arrow_forward
2013-01
Oppfølging av sikkerheitstilrådingar frå Statens havarikommisjon for transport
Generell sikkerhetsstyring
Statens vegvesen
arrow_forward
2012-02
Trafikksikkerheitsgjennomgang i utbyggingsfasen
Utbygging, Generell sikkerhetsstyring
Statens vegvesen
arrow_forward
2012-01
Kvalitetssystemet i Statens vegvesen: utviklingsnivå, krav, prioriterte prosessar og framdriftsplan
Generell sikkerhetsstyring
Statens vegvesen
arrow_forward