Tilsynsrapporter

Her finner du rapporter fra tilsynssakene våre, tilbake til 2012. Du kan laste ned en utskriftsvennlig PDF av saken nederst i teksten.

2019-30 Tilstand på gang- og sykkelveg. Statens vegvesen, driftskontrakt Stjørdal

2019-29 Tilstand på gang- og sykkelveg. Statens vegvesen, driftskontrakt Ringerike

2019-24 Oppfølging av funn avdekka gjennom sykkelveginspeksjonar. Statens vegvesen, Region midt

2019-12 Oppfølging av funn avdekka gjennom sykkelveginspeksjonar. Statens vegvesen, Region nord

2019-25 Utbedring av avvik i Tuftåstunnelen. Statens vegvesen, Region vest

2019-26 Utbedring av avvik i Nipetunnelen. Statens vegvesen, Region vest

2019-19 Sikring av arbeidsområder. Statens vegvesen

2019-23 System for å sikre rekkverkskompetanse. Statens vegvesen

2019-22 Etterlevelse av forordning (EU) nr. 886/2013. NRK

2019-21 Etterlevelse av forordning  (EU) nr. 886/2013. Statens vegvesen

2019-20 Tilstand på gang- og sykkelveg. Statens vegvesen, driftskontrakt 0103, Østfold

2019-18 Tilstand på gang- og sykkelveg. Statens vegvesen, driftskontrakt 1106 Haugesund

2019-16 Inspeksjon av rekkverk. Statens vegvesen, vegavdeling Telemark

2019-14 Inspeksjon av rekkverk. Statens vegvesen, vegavdeling Hedmark

2019-09 Utbedring av avvik i Skjåholmentunnelen. Statens vegvesen, Region nord

2019-08 Trafikksikkerhetsrevisjoner av rekkverk og sideterreng. Nye veier AS

2019-03 Utbedring av avvik i Røviktunnelen. Statens vegvesen, Region nord

2019-02 Sikring av arbeidsområder. Nye veier AS

2019-01 Oppfølging av funn avdekket gjennom sykkelveginspeksjoner. Statens vegvesen. Region sør

Klimatilpasning på riksveg 2018. Oppsummeringssak til Vegdirektoratet

2018-19 System for oppfølging av avvik på rekkverk. Vegdirektoratet

2018-18 Beredskap i Øyertunnelen. Statens vegvesen, Region øst

2018-17 Beredskap i Røstetunnelen. Statens vegvesen, Region øst

2018-15 Oppfølging av funn avdekket gjennom sykkelveginspeksjoner. Statens vegvesen, Region vest

2018-16 Klimatilpasning i planfasen, Nye veier

2018-14 Beredskap i Frogntunnelen. Statens vegvesen, Region øst

2018-13 Klimatilpasning i planfasen. Statens vegvesen, Region vest

2018-12 Klimatilpassing i driftsfasen. Vegkontor Haugesund

2018-12 Klimatilpassing i driftsfasen. Vegkontor Fjordane

2018-12 Klimatilpassing i driftsfasen. Vegkontor Voss og Hardanger

2018-11 Etterlevelse av EU-forordning 886-2013. NRK

2018-10 Etterlevelse av EU-forordning 886-2013. Vegdirektoratet

2018-09 Etterlevelse av EU-forordning 962-2015

2018-08 Trafikksikkerheit i tunnelar som ikkje er oppgraderte. Vegdirektoratet

2018-07 Klimatilpassing i driftsfasen, Region nord

2018-06 Vinterdrift av gang- og sykkelveger, Region øst

2018-05 Klimatilpassing i driftsfasen - skred. Region midt

2018-04 Beredskapsplanlegging for vêrutsette strekningar. Region vest

2018-03 Klimatilpasning i vegprosjekter. Region midt

2018-02 Klimatilpasning i vegprosjekter. Region nord

2018-01 Krav til ledebil ved tunnelarbeid. Vegdirektoratet

2017-12 Trafikksikkerhet ved arbeid i tunneler. Statens vegvesen Region vest

2017-11 Teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekter. Nye veier AS

2017-10 Etterlevelse av EU-forordning 886/2013. NRK

2017-09 Klimatilpasning i vegprosjekter. Statens vegvesen, Region øst

2017-08 Trafikkberedskap på omkjøringsruter. Statens vegvesen Region sør

2017-07 Etterlevelse av EU-forordning 886-2013. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

2017-06 Kontroll og oppfølging av arbeidsvarsling. Statens vegvesen, Region midt

2017-05 Trafikksikkerhetsrevisjoner i samsvar med vegsikkerhetsforskriften. Statens vegvesen, Region vest

2017-04 Trafikksikkerhetsrevisjoner i samsvar med vegsikkerhetsforskriften. Statens vegvesen, Region øst

2017-03 Trafikksikkerhetsrevisjoner i samsvar med vegsikkerhetsforskriften. Statens vegvesen, Region midt

2017-02 Inspeksjon av bruer. Statens vegvesen, Region vest

2017-01 Inspeksjoner som grunnlag for drift og vedlikehold. Statens vegvesen, Region øst

2016-10 Styringssystem for sikker veg. Nye veier AS

2016-09 Samordning av vedlikehaldstiltak. Statens vegvesen, Region vest

2016-08 Beredskapsplanar for vêrutsette strekningar. Statens vegvesen, Region nord

2016-07 Etterlevelse av EU-forordning 886-2013. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

2016-06 Vegdirektoratets behandling av fravik fra krav i normaler. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

2016-05 Måloppnåelse og styringsinformasjon for oppfølging av driftskontrakter. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

2016-04 Oppfølging av arbeidsvarsling. Statens vegvesen, Region øst

2016-03 Inspeksjon av bruer. Statens vegvesen, Region nord

2016-02 Oppfølging av stikkprøvekontrollar i driftskontraktar. Statens vegvesen, Region sør

2016-01 Teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekt

Nr. Navn Tema Tilsynspart
2015-06 Oppfølging av driftskontrakter Drift Statens vegvesen, Region vest
2015-05 Risikoanalyse av vegtunnelar Tunnelsikkerhet Statens vegvesen, Region øst
2015-04 TS-revisjon i samsvar med trafikksikkerheitsforskrifta Plan-/prosjekterings-/byggefasen Statens vegvesen Region sør og Region nord
2015-03 Trafikkberedskap - planlegging og etablering av omkjøringsruter Beredskap Statens vegvesen, Region midt
2015-02 Teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekt Utbygging Statens vegvesen, Region øst
2015-01 Trafikkberedskap - planlegging av omkøyringsruter Beredskap Statens vegvesen, Region sør
2014-04 Avviks- og fråviksbehandling i reguleringsplanfasen Overordnet sikkerhetsstyring Statens vegvesen, Region midt
2014-03 Arbeidsvarsling - varsling og sikring av arbeid på og ved veg Utbygging Statens vegvesen, Region vest
2014-02 Styring og oppfølging av driftskontrakter Drift Statens vegvesen, Region øst
2014-01 Implementering av vegsikkerheitsforskrifta og tunnelsikkerheitsforskrifta Overordnet sikkerhetsstyring Vegdirektoratet
2013-05 Handtering av risiko for vêrrelaterte hendingar Beredskap Statens vegvesen, Region nord
2013-04 Håndtering av sikkerhetskritiske forhold i forbindelse med vegdekkeprosjekter Overordnet sikkerhetsstyring Statens vegvesen, Region sør
2013-03 Ivaretaking av mjuke trafikantar i reguleringsplanfasen Planlegging Statens vegvesen, Region midt
2013-02 Oppfølging av driftskontraktar for vinterdrift Drift Statens vegvesen, Region vest
2013-01 Oppfølging av sikkerheitstilrådingar frå SHT Læring Vegdirektoratet