Til hovedinnhold
29. september 2017
sak 2017-10

Etterlevelse av EU-forordning 886/2013 NRK

Etter bestilling fra Samferdselsdepartementet har Vegtilsynet ført tilsyn med Norsk Rikskringkasting (NRK) etter Kommisjonsdelegert forordning 886/2013 av 15. mai 2013. Denne er en utfyllelse av europaparlamentets- og rådsdirektiv 2010/40/EU.

Vegtilsynet varslet NRK om tilsyn 3. juli. Det ble gjennomført et åpningsmøte mellom Vegtilsynet og NRK for avklaringer. NRK leverte samsvarserklæringen innen avtalt frist.

NRK har oppgave som informasjonsleverandør (kringkaster) og har etter artikkel 9 pkt. 2 framlagt samsvarserklæring til Vegtilsynet.

Vegtilsynet har gått gjennom vedlagt samsvarserklæring fra NRK, og avtale mellom NRK og Statens vegvesen.

NRK oppfyller ikke den kommisjonsdelegerte forordningen for artikkel 8 pkt. 1. Årsaken er at Statens vegvesen har et system der formidlingen av de prioriterte meldingene er inkludert i den normale formidlingen av trafikkinformasjon. Meldingene fra nasjonalt tilgangspunkt er per i dag ikke merket som prioritert melding. Først når dette er på plass vil denne informasjonen kunne prioriteres fremfor annen trafikkinformasjon. Dette fører til en følgefeil og at NRK derfor ikke kan oppfylle kravet i artikkel 8 pkt. 1.

Kravene i artikkel 3–7 og artikkel 8 pkt. 2-8 er ifølge samsvarserklæringen oppfylt. Vegtilsynet har ikke gjennomført stikkprøvekontroll i saken.