Til hovedinnhold
28. september 2017
sak 2017-07

Etterlevelse av generell trafikksikkerhets­informasjon etter kommisjonsdelegert forordning 886/2013 Statens vegvesen

Om rapporten

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Tilsynssaken tar for seg etterlevelse av generell trafikksikkerhetsinformasjon etter kommisjonsdelegert forordning 886/2013.

1. Innledning

Vegtilsynet har i brev fra Samferdselsdepartementet datert 30.06.2016 fått tildelt kontrollfunksjon i henhold til kommisjonsdelegert forordning 886/2013 av 15. mai 2013. Denne er en utfyllelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU (ITS-direktivet).

Vegtilsynet skal i tråd med forordningen levere rapport til Samferdselsdepartementet innen 1. oktober hvert år.

Varsel om tilsyn i saken ble sendt Vegdirektoratet 18. mai, med frist 9. juni for å levere etterspurt dokumentasjon.

Vegdirektoratet leverte samsvarserklæring 2017, samt utfyllende informasjon om delegert forordning og liste over datex-brukere til Vegtilsynet innen fristen.

Nytt av året er at det er brukes et felles europeisk skjema for besvarelse av oppfyllelse av krav i forordningen.

I år er også NRK bedt om å levere samsvarserklæring.

Vegtilsynet gikk gjennom samsvarserklæringen fra Vegdirektoratet, og gjennomførte deretter en stikkprøvekontroll.

2. Tilsynskriterier1

Under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU av 7. juli 2010 (ITS-direktivet) om en ramme for innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport og for grensesnitt mot andre transportreformer, ble kommisjonsdelegert forordning nr. 886/2013 om utfylling av direktiv 2010/40/EU, med hensyn til data og framgangsmåter for vederlagsfri framskaffelse av et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon for brukerne, vedtatt.

Forordning nr. 886/2013 setter nærmere krav til vegoperatører2 som leverandør av trafikkinformasjon. Kravene til vegoperatørene går frem av forordningens artikkel 3-8. Operatørene skal framlegge identifikasjonsopplysninger for Vegtilsynet og en nærmere beskrivelse av informasjonstjenesten de yter, samt en erklæring, inkludert samsvarsvurdering, om oppfyllelse av kravene fastsatt i nevnte artikler.3

Kort oppsummert skal samsvarserklæringene dekke både datainnsamling, utvalgt vegnett, nasjonalt tilknytningspunkt, dataformat og metoder for informasjonsformidling.

3. Samsvarserklæring

Vegdirektoratet yter tjenesten med oppgavene knyttet til datafangst og tilgjengeliggjøring av dataene på formatet Datex2 i et nasjonalt tilknytningspunkt, jf. artikkel 3-7. Vegnettet som omfattes er fra 2016 til 2017 utvidet fra å omfatte strekningen E18/E6 mellom Sandvika og Svinesund, til alle norske veger på TEN-T-vegnettet.

Det er i all hovedsak Vegdirektoratet og NRK som står for formidling av informasjon.

Vegdirektoratet har levert avtale mellom Statens vegvesen og Norsk rikskringkasting om formidling av trafikkinformasjon, revidert i 2016.

Vedlegg 1 viser fullstendig samsvarserklæring fra Vegdirektoratet.


Gjennomgang av samsvarserklæring

Vegtilsynet har gjennomgått Vegdirektoratets svar på tilsyn 2017-07, og samsvarserklæring 2017, og vurdert denne opp mot delegert forordning nr. 886/2013 artikkel 3-8, jf. forordningens artikkel 9 pkt.2. Det er kun undersøkt om artikkel 3-8 er omtalt i samsvarserklæringen. Vegtilsynet har ikke undersøkt om informasjonen som er gitt i samsvarserklæringen er korrekt, med unntak av det som er undersøkt i stikkprøvekontroll.


Resultat

Forordningen er oppfylt, med unntak av artikkel 8 pkt. 1. Se kommentarer under:

Artikkel 3: Vegdirektoratet gjør informasjon tilgjengelig for åtte av de åtte kategoriene av sikkerhetsrelevante hendelser på hele riksvegnettet, og oppfyller med dette kravet i forordningen. Her er kravet minimum èn av åtte.

Artikkel 7: Formidling av trafikkinformasjon skjer i hovedsak basert på vegvesenets Datex-node. Den har pr. 09.06.2017 ca. 250 registrerte brukere som må avgi kontaktinformasjon og godkjenne en erklæring basert på NLOD (norsk lisens for offentlige data).

Artikkel 8: Informasjonen er tilgjengelig fra det nasjonale tilgangspunktet data.norge.no og fra vegvesen.no.

Artikkel 8 pkt. 1 er ikke oppfylt etter forordningen. Se tabell under. Dette er samme punkt som ble påpekt av Vegtilsynet i rapport for 2016. Formidlingen av de prioriterte meldingene er foreløpig inkludert i den normale formidlingen av trafikkinformasjon. Meldingene fra nasjonalt tilgangspunkt er per i dag ikke merket som prioritert melding og kan derfor ikke skilles ut fra de andre meldingene.
Det er satt i gang arbeid med å lukke avvikene fra Vegtilsynets rapport i 2016. Framdriften på dette arbeidet er ifølge Vegdirektoratet ikke like god som ønsket på grunn av ressursknapphet og tilgang på riktig teknisk kompetanse.

Tabellen under viser en skjematisk gjennomgang av Vegtilsynets undersøkelse av om artikkel 3-8 er inkludert i egenerklæringen fra Vegdirektoratet. Grønn farge i tabellen viser oppfyllelse av forordningen og rød farge viser ikke oppfyllelse.

2017-07 Tabell1

*Vegdirektoratet har valgt å endre ordlyden på kategori H) fra ekstraordinære værforhold til ekstreme værforhold. Vegdirektoratet ønsker fortsatt å bruke denne formuleringen.


4. Stikkprøvekontroll

Vegtilsynet har undersøkt om det er samsvar mellom det som fremkommer i samsvarserklæringen fra Statens vegvesen og det vi finner av trafikkinformasjon på de områdene som er beskrevet i samsvarserklæringen.

Kravet for denne typen informasjonsdeling finner vi i forordningens artikkel 7.


Gjennomføring av stikkprøvekontroll

I samsvarserklæringen, pkt. 5, skriver Statens vegvesen at de vil etterleve retningslinjene fastsatt i artikkel 7 vedrørende tilgjengelighet, utveksling og gjenbruk av data (inkl. ikke-diskriminering, rettidighet og formidling via det nasjonale tilknytningspunktet).

Vedlegg 1 til samsvarserklæringen viser til at: «Difi’s nettportal data.norge.no gjelder fortsatt som nasjonalt tilgangspunkt.»

Vegtilsynet valgte å se om det nasjonale tilknytningspunktet som er oppgitt i samsvarserklæringen er tilgjengeliggjort via Statens vegvesen sine nettsider.


Resultat av stikkprøvekontroll

Et søk på Google med søkeord «Trafikkdata», sendte oss til Statens vegvesen sine nettsider om trafikkdata. Derfra er det enkelt å finne frem til en side med følgende tekst: Statens vegvesen deler også åpne datasett (data i maskinlesbare format) på Direktoratet for forvaltning og IKTs nettsted data.norge.no. Når man trykker på linken blir man videresendt direkte til Data.Norge.No på en side som viser datasett som kan hentes fra Statens vegvesen. Trafikkinformasjon på DATEX-format ligger som en egen fane. Ved å trykke på denne fanen blir en sendt tilbake til SVV sine sider og må fylle ut en bestilling av «datex-tilgang».

Vegtilsynet har ikke bestilt tilgang, men det fremstår som enkelt å finne frem til de trafikkdata som leveres av Statens vegvesen.

Vegtilsynet anser derfor at Statens vegvesen oppfyller krav i artikkel 7 pkt. 1 og 2, og at resultatet av stikkprøvekontrollen samsvarer med det som kommer frem i samsvarserklæringen.

2017-07 figur 1

5. Funn

Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav.


Funn 1 – avvik

Vegdirektoratet formidler ikke et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon til sluttbrukere.


Tilsynskriterie4

Offentlige veioperatører, tjenesteytere og kringkastere som sender trafikkinformasjon, skal formidle et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon til sluttbrukere før de fremskaffer annen trafikkinformasjon som ikke er sikkerhetsrelevant.


Tilsynsbevis

Det er oversendt samsvarserklæring fra Vegdirektoratet der det går fram at kravet ikke er oppfylt i artikkel 8 pkt.1. Formidlingen av de prioriterte meldingene er foreløpig inkludert i den normale formidlingen av trafikkinformasjon. Meldingene fra nasjonalt tilgangspunkt er per i dag ikke merket som prioritert melding. Først når dette er på plass vil formidlerne kunne trekke ut denne informasjonen og gi den prioritet framfor annen trafikkinformasjon.

6. Vurderinger

Vegdirektoratet har utført mye arbeid og teknisk tilrettelegging. De fleste kravene i forordningen er implementert.

Selv om det i Vegdirektoratet er satt i gang arbeid med å lukke avvikene fra Vegtilsynets rapport fra 2016, er ikke dette arbeidet fullført.

Ifølge Vegdirektoratet er årsaken til dette ressursknapphet og mangel på teknisk kompetanse. Vegtilsynet opprettholder derfor funnet fra 2016 da Vegdirektoratet fortsatt ikke formidler et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon til sluttbrukere.

Vegtilsynets vurdering er at dette kan ha betydning for trafikksikkerheten og anbefaler at Vegdirektoratet prioriterer dette arbeidet.