Til hovedinnhold
30. september 2016
sak 2016-07

Etterlevelse av generell trafikksikkerhetsinformasjon etter kommisjonsdelegert forordning 886/2013 (ITS) Statens vegvesen

Om rapporten

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Tilsynssaken tar for seg etterlevelse av generell trafikksikkerhetsinformasjon etter kommisjonsdelegert forordning 886/2013 (ITS).

1. Innledning

Vegtilsynet har i brev fra Samferdselsdepartementet datert 30.06.2016 fått tildelt kontrollfunksjon i henhold til Kommisjonsdelegert forordning 886/2013 av 15. mai 2013. Denne er en utfyllelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU.

Vegtilsynet skal i tråd med forordningen levere rapport til Samferdselsdepartementet innen 1. oktober hvert år.

Det ble gjennomført møte mellom Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Vegdirektoratet og Vegtilsynet den 31. august for nærmere avklaringer om hvordan tilsynet og oppfølgingen skulle foregå. Det ble presisert fra Samferdselsdepartementet at Vegtilsynets oppgave i år er å se på innhentet erklæring fra Vegdirektoratet, som den eneste relevante tjenesteutøveren, og eventuelt utføre en stikkprøvekontroll knyttet til denne.

Varsel om tilsyn i saken ble sendt Vegdirektoratet 1. september, med frist 12. september for å levere etterspurt dokumentasjon.

Vegdirektoratet leverte Samsvarsrapport 2016 til Vegtilsynet i henhold til fastsatt frist.

Vegtilsynet gikk gjennom samsvarsrapporten fra Vegdirektoratet og gjennomførte deretter en stikkprøvekontroll.

2. Tilsynskriterium1

Under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU av 7. juli 2010 (ITS-direktivet) om en ramme for innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport og for grensesnitt mot andre transportreformer, ble kommisjonsdelegert forordning nr. 886/2013 om utfylling av direktiv 2010/40/EU med hensyn til data og framgangsmåter for vederlagsfri framskaffelse av et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon for brukerne, vedtatt.

Forordning nr. 886/2013 setter nærmere krav til veioperatører2 som sender trafikkinformasjon. Kravene til veioperatørene går frem av forordningen artikkel 3-8. Operatørene skal framlegge identifikasjonsopplysninger for Vegtilsynet og en nærmere beskrivelse av informasjonstjenesten de yter, samt en erklæring, inkludert samsvarsvurdering, om oppfyllelse av kravene fastsatt i nevnte artikler.3

Kort oppsummert skal egenerklæringene dekke både datainnsamling, utvalgt vegnett, nasjonalt tilknytningspunkt, dataformat og metoder for informasjonsformidling.

3. Samsvarserklæringer

Vegdirektoratet yter tjenesten med oppgavene knyttet til datafangst og tilgjengeliggjøring av dataene på formatet Datex2 i et nasjonalt tilgangspunkt, jf. artikkel 3-7. Vegnettet som omfattes per i dag er strekningen E18/E6 mellom Sandvika og Svinesund.

Vegdirektoratet og NRK står for formidling av informasjon, jf. artikkel 8.

Vegdirektoratet har en samarbeidsavtale med NRK. Denne er ifølge Vegdirektoratet under revisjon fordi den skal tilpasses den teknologiske utviklingen med innføring av DAB og andre digitale tjenester, samt inkludere kringkasterens ansvar i forhold til artikkel 8. Vegdirektoratet mener derfor det er for tidlig for NRK å levere egenerklæring. Dette er heller ikke en del av oppgaven Vegtilsynet har fått ansvar for å undersøke i år.

Fullstendig samsvarsrapport fra Vegdirektoratet er tatt inn i rapporten som vedlegg 1.


Gjennomgang av samsvarserklæring 

Vegtilsynet har gjennomgått Samsvarsrapport 2016 og vurdert denne opp mot delegert forordning nr. 886/2013 artikkel 3-8, jf. forordningen artikkel 9 pkt.2. Ved gjennomgangen av erklæringen fra Vegdirektoratet er det undersøkt om artikkel 3-8 er omtalt i oversendt erklæring. Vegtilsynet har ikke undersøkt om informasjonen som er gitt i samsvarserklæringen er korrekt.


Resultat

Artikkel 3-7 og 8 pkt. 2 -8 pkt. 3 er oppfylt etter forordningen. Det er mindre vesentlige kommentarer til punktene.

For artikkel 6 er det mellom Vinterbro og Svinesund en noe mangelfull instrumentering. Vegdirektoratet sier at det ikke er et absolutt krav til kontinuerlig instrumentering, men krav til at metoder for å oppdage hendelser er på plass.

Dette kan være trafikktellepunkter, fem web-kameraer, værstasjoner etc. På en så viktig strekning burde det likevel være flere kamera og reisetidsmålinger.
Vegdirektoratet sier videre at utfra erfaring er det rask oppdagelsestid på hendelser på strekningen grunnet mer tradisjonelle «metoder» som stor tilstedeværelse av politi, entreprenører og, rapportører fra buss-selskaper, transportfirma og andre trafikanter som melder hendelser til VTS. 
Se tabell under.

Artikkel 8 pkt. 1 er ikke oppfylt etter forordningen. Se tabell under.

Tabellen under viser en skjematisk gjennomgang av Vegtilsynets undersøkelse av om artikkel 3-8 er inkludert i egenerklæringen fra Vegdirektoratet. Grønn farge i tabellen viser oppfyllelse av forordningen og rød farge viser ikke oppfyllelse.

2016-07 tabell 1

*Vegdirektoratet har valgt å endre ordlyden på kategori H) fra ekstraordinære værforhold til ekstreme værforhold
** Ca. 65 % av strekningen, Vinterbro Svinesund, fungerer ikke optimalt grunnet mangelfull instrumentering
*** Mangelfull instrumentering mellom Vinterbro og Svinesund
****Ingen informasjon på Data.norge.no om hvilke strekninger som inngår i tjenesten 
***** Det er forberedt et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon, men dette er foreløpig ikke formidlet til sluttbrukerne

4. Stikkprøvekontroll

På grunn av tidsperspektivet for tilsynssaken valgte Vegtilsynet tema for stikkprøvekontroll ut fra viktighet. Vegtilsynet valgte å undersøke hvordan VTS (Vegtrafikksentralen) har implementert ITS-lovgivningen i sine daglige rutiner, og hvordan rutinene blir håndtert i praksis.


Gjennomføring av stikkprøvekontroll

Vegtilsynet har valgt å se nærmere på oppgavene VTS Region øst utfører. Oppgaven operatørene på VTS har med å informere om hendelser i sanntid for å kunne styre og avvikle vegtrafikken, er viktig for trafikksikkerheten.


Resultat av stikkprøvekontroll

Vegtilsynet ba om å få intervjue leder og to operatører i Region øst, men fikk intervju med faggruppeleder for veginformasjon, fordi operatørene ikke har vært involvert i forordningen og fått lite informasjon om den. Faggruppeleder kjente til forordningen, og jobber innimellom også som operatør.

Det har vært gjennomført samordningsmøter, med alle fem vegtrafikksentraler der det har blitt informert om forordningen.

Faggruppeleder opplyser at Vegtrafikksentralen ikke har fått en formell bestilling fra Veg- og transportavdelingen om at arbeid med implementering av forordningen skal settes i gang. Arbeidet har derfor ikke startet.

De fem kategoriene i forordningen artikkel 3 blir dekket av Vegloggen per i dag, men ordlyden er ikke den samme som i forordningen. Faggruppeleder hadde ikke fått informasjon om disse kategoriene før etter at Vegtilsynet ba om intervju i tilsynet.

Ifølge faggruppeleder gjenstår det arbeid med å få på plass de fem kategoriene for å få forordningen teknisk implementert. Det gjenstår også oppdatering av rutiner og opplæring og informering av operatører på VTS. I tillegg gjenstår noe instrumentering på vegnettet.

I etterkant av intervjuet har Vegtilsynet kontaktet Vegdirektoratet for avklaringer. Ifølge Veg- og transportavdelingen blir det vanligvis ikke sendt en formell bestilling til VTS, da det ikke er normal prosedyre å sende formell bestilling på endringer av eksisterende rutiner. På grunn av ressursmangel i Veg- transportavdelingen er ikke systemarbeidet ferdigstilt. VTS sin instruks og handbok for Vegmeldingstjenesten er ikke endret. Operatørene på VTS har ikke fått opplæring eller blitt informert om ITS-lovgivningen. 

5. Funn

Avvik: Mangel på etterlevelse av krav.


Funn 1 – avvik

Vegdirektoratet formidler ikke et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon til sluttbrukere.


Tilsynskriterium4 

Offentlige veioperatører, tjenesteytere og kringkastere som sender trafikkinformasjon, skal formidle et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon til sluttbrukere før de fremskaffer annen trafikkinformasjon som ikke er sikkerhetsrelevant.


Tilsynsbevis

Det er oversendt samsvarserklæring fra Vegdirektoratet der det går fram at kravet ikke er oppfylt i den norske tjenesten. Arbeidet med å forberede utskillelse av de prioriterte meldingskategoriene skal ifølge oversendt erklæring være gjennomført, men de er ennå ikke operative. Under Vegtilsynets stikkprøvekontroll ble det bekreftet at meldingskategoriene ikke er implementert i VTS sine rutiner.

6. Vurderinger

Vegdirektoratet har utført mye arbeid, teknisk tilrettelegging og de fleste av kravene i forordningen er implementert. Alle punktene i artikkel 3-7 og 8 pkt. 2 -8 pkt. 3 er oppfylt.

Gjennom stikkprøvekontroll kom det frem at forordningen ikke er implementert hos VTS, da oppdaterte rutiner og opplæring av operatører ikke er på plass. Dette skyldes at Vegdirektoratet ved Veg- og transportavdelingen har mangel på ressurser og således ikke har hatt kapasitet til å revidere instruks for VTS, revidere håndbok for Vegmeldingstjenesten, samt å lære opp operatører. Dette er også informert om i Samsvarsrapport 2016 fra Vegdirektoratet.

Den siste delen av forordningen, utsendelse av fem prioriterte meldingskategorier, er ikke implementert hos VTS (artikkel 8 pkt. 1). Selv om dette totalt sett utgjør en liten del av forordningen, mener Vegtilsynet at den er helt sentral i hvorvidt trafikkinformasjonen når sluttbrukerne.

Strekningen mellom E6 Vinterbro – Svinesund mangler noe instrumentering. Vegtilsynet vurderer utfra informasjon fra Vegdirektoratet at de oppfyller krav, men at det likevel bør suppleres med flere kamera og reisetidsmålinger på en så viktig strekning.

Vegtilsynet mener derfor at vegnettet mellom E18 Sandvika og E6 Svinesund ikke oppfyller kravene om minimum oppfyllelse av generell sikkerhetsrelevant informasjon til brukerne.

 
Vedlegg, Samsvarsrapport 2016 finner du i rapporten, under