Til hovedinnhold
26. februar 2014
sak 2013-04

Håndtering av sikkerhetskritiske forhold i forbindelse med vegdekkeprosjekter Statens vegvesen

Tilsynssaken tok for seg hvordan Statens vegvesen, Region sør håndterer sikkerhetskritiske forhold i forbindelse med vegdekkeprosjekter. Saken var avgrenset til vegdekkeprosjekter i Aust-Agder og Buskerud for 2013.

Kvalitetssystemet til Statens vegvesen med tilhørende krav- og hjelpedokument, beskriver hvordan ulike arbeidsprosesser skal gjennomføres. Vegdekkeprosjekt er definert som et vedlikeholdsprosjekt.

Andre elementer i veginfrastrukturen kan påvirkes i forbindelse med gjennomføring av et vegdekkeprosjekt. I Handlingsprogrammet 2010–2013, som er etatens gjennomføringsplan for Nasjonal transportplan, står det: «Det er nødvendig å få gode langsiktige planer for vedlikeholdet og samordning av tiltak. Dette gjelder både samordning av ulike vedlikeholdstiltak og samordning mellom vedlikehold og investeringer.»

Vegtilsynet undersøkte i hvilken grad styring og oppfølging legger til rette for at trafikkfarlige forhold ikke blir etablert eller forverret ved gjennomføringen av et vegdekkeprosjekt. Det ble blant annet sett på bruken av kvalitetssystemet, og om prosjekteier og prosjektleder har brukt de styrende dokumentene som prosjektbestilling, prosjektstyringsplan og kvalitetsplan som verktøy for å tydeliggjøre og formidle oppgaven, formidle ønsket kvalitet og definere ansvaret for at det ikke skal etableres nye avvik i forbindelse med prosjektet. Videre undersøkte Vegtilsynet risikovurderinger som ble foretatt i forbindelse med vegdekkeprosjekter, og hvordan vegdekkeprosjekter går frem for å sikre at sikkerhetskritiske forhold, som f. eks. lavt rekkverk, blir vurdert i forbindelse med dekkelegging.

Tilsynet viste at kvalitetssystemet ikke benyttes, og at det ikke utarbeides styrende dokumenter som skal sikre kvalitet i vegdekkeprosjektene. Tilsynet viste også at det manglet tydelige rutiner for hvordan sikkerhetskritiske forhold som etableres eller forverres i forbindelse med vegdekkeprosjekt skal identifiseres, vurderes og håndteres, og det var ikke tydeliggjort hvem som har ansvar for at dette gjøres.

Det ble avdekket to avvik og gjort fire observasjoner.

Vegtilsynet ga to to tilrådninger i saken.