27. oktober 2020
sak 2020-09

Tilstand på vegdekke og drenering, område sør Statens vegvesen

1. Om tilsynet


Vegtilsynet gjennomfører tilsyn for å undersøke om Statens vegvesen sikrer at vegbanen er
trafikksikker for trafikantene, også i nedbørsperioder.
Som del av tilsynet vil det bli gjennomført inspeksjoner av tilstanden på vegdekke og
avvanning- og dreneringssystem på utvalgte riksvegstrekninger i de geografiske
områdene.

 

6. Konklusjon


Ut ifra Vegtilsynet sin inspeksjon av vegdekke og avvannings- og dreneringssystemet på
rv. 7 Geilo – Hønefoss, vurderer vi tilstanden som akseptabel, med unntak av asfaltkant og
stikkrenner.
Vegtilsynet forventer en mer omfattende inspeksjon og utbedring av asfaltkant og
stikkrenner i tråd med krav i R610. Vi gjør oppmerksom på at Vegtilsynet vil vurdere
videre undersøkelser basert på funnet som gjelder høy asfaltkant, og de tiltak som
iverksettes i etterkant.
De øvrige enkeltregistreringene som kommer fram av rapporten forventer vi at Statens
vegvesen utbedrer i tråd med krav i R610.