Til hovedinnhold
31. august 2015
sak 2015-03

Trafikkberedskap – planlegging og etablering av omkjøringsruter Statens vegvesen

Sammendrag

Dersom hendelser på vegnettet fører til at veger må stenge kan dette gi store utfordringer når det gjelder framkommelighet og trafikksikkerhet. Statens vegvesen har ansvar for å etablere rutiner for å håndtere slike hendelser slik at ulemper for trafikkavviklingen og konsekvenser for trafikksikkerhet blir minst mulig.

Vegtilsynet har gjennomført en sak som gjelder planlegging av omkjøringsruter. Tilsynspart i saken var Statens vegvesen, Region midt. Deler av saken var avgrenset til E6 som går gjennom Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Målet med tilsynet var å undersøke om Statens vegvesen, Region midt sikrer høy trafikksikkerhet, god framkommelighet og regularitet dersom hovedvegnettet blir stengt.

Tilsynssaken tok for seg to problemstillinger:

For det første ville Vegtilsynet undersøke om arbeidet med planer for omkjøringsruter blir styrt og følgt opp i samsvar med krav. Dokumentasjonen Vegtilsynet fikk tilsendt beskrev ikke ansvar og prosess for utarbeidelse av regionen sin samlede plan for omkjøringsruter. I tillegg var vegavdelingenes ansvar i liten grad beskrevet.

For det andre ville Vegtilsynet undersøke om Statens vegvesen, Region midt utarbeider planer for omkjøringsruter i samsvar med krav.

Tilsynet viste at det var svakheter ved regionens system for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse og utarbeidelse av planer for omkjøringsruter. Tilsynet viste også at det manglet en samlet regional plan for omkjøringsruter og at enkeltplaner for omkjøringsruter i vegavdelingene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ikke var i samsvar med krav. I tillegg hadde de som er involvert når planene skal iverksettes, ulike versjoner av planene.

Funnene tilsier at det er en risiko for at endringer i vegnettet ikkje blir fanget opp ved utarbeidelse/revidering av planer for omkjøringsruter. I tillegg viste funnene at brukerene av planverket ikke har tilgang til lik og tilstrekkelig informasjon om omkjøringsalternativene ved stenging av veg, og at det i liten grad blir gjennomført øvelser.

Vegtilsynet vurderte på denne bakgrunnen at Statens vegvesen, Region midt ikke styrer og følger opp arbeidet med planer for omkjøringsruter i samsvar med krav. Planer for omkjøringsruter var heller ikke i samsvar med krav, noe som kan føre til at det blir iverksatt planer som ikke i tilstrekkelig grad ivaretar hensyn til trafikksikkerhet, framkommelighet og regularitet.